2013
Varsity Girls Varsity Boys JV Girls JV Boys Community
Varsity Girls
Overall
Varsity Girls
by Division
Varsity Boys
Overall
Varsity Boys
by Division
JV Girls
Overall
JV Girls
by Divsion
JV Boys
Overall
JV Boys
by Division
Community Run
  1 Mile Splits   1 Mile Splits   1 Mile Splits   1 Mile Splits 1 Mile Splits
  2 Mile Splits   2 Mile Splits   2 Mile Splits   2 Mile Splits 2 Mile Splits
  3 Mile Splits   3 Mile Splits   3 Mile Splits   3 Mile Splits 3 Miles Splits